บริการของเรา บริษัท เกื้อสกุล คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

งานออกแบบ มีความชำนาญในการออกแบบอาคาร บ้าน โรงงาน ประเภทต่าง ๆ นอกเหนือจากนี้ เรายังมีพันธมิตรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน ทำให้มีความพร้อมในการให้คำปรึกษาสำหรับโครงการออกแบบทุกประเภท และ ทุกขนาด

งานรับเหมาก่อสร้าง และ ออกแบบภายใน พร้อมให้บริการด้านการบริหาร และควบคุมการก่อสร้างโดยทีมงานวิศวกร สถาปนิก และช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์ เพื่อมุ่งเน้นงานก่อสร้างที่ดี มีคุณภาพ รวดเร็ว ปลอดภัย

การบริหารโครงการก่อสร้าง ของเกื้อสกุล คอนสตรัคชั่น แอนด์ดีไซน์ มี เป้าหมายที่ชัดเจน คือความสำเร็จซึ่งเกิดจากการแสวงหาความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้องและบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลระหว่าง

 • คุณภาพของงาน THE QUALITY OF WORK
 • ระยะเวลาการก่อสร้าง THE CONSTRUCTION PERIOD
 • งบประมาณ THE BUDGE

การบริหารโครงการก่อสร้าง ของเกื้อสกุล คอนสตรัคชั่น แอนด์ดีไซน์ มี ขอบเขตงานและบุคลากรในการบริการบริหารและควบคุมงานก่อสร้างแต่ละโครงการ จะถูกออกแบบโดยเฉพาะสำหรับโครงการนั้น ๆ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับขนาดพื้นที่ โดยอาจจะกำหนดเฉพาะบางส่วนหรือทั้งหมดของตารางขอบเขตนี้

บริการของเรา

CONSTRUCTION

CONSTRUCTION

งานรับเหมาก่อสร้าง ครบวงจร งานวิศวกรรมโครงสร้าง งานวิศวกรรมระบบ งานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมไฟฟ้า

RENOVATION

RENOVATION

งานต่อเติม ตกแต่ง ปรับปรุงซ่อมบำรุง แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดด้วย ช่างเฉพาะทาง

CONSULTING

CONSULTING

งานให้คำปรึกษา ตรวจสอบการดำเนินงาน ตามหลักวิชาชีพ มาตรฐานตามหลักงานวิศวกรรม

ESTIMATE

ESTIMATE

งานประมาณราคาโครงการ ถอดแบบก่อสร้าง ต่อเติม กำหนดวัสดุและราคา วางแผนการก่อสร้างให้อยู่ภายใต้งบประมาณ

DESIGN

DESIGN

งานออกแบบ เขียน คำนวณทิศทางลม ทิศทางของแสงแดด ใส่ใจทุกรายละเอียด เพื่อบ้านที่สวยงาม มีความมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัย ให้คำแนะนำในการเลือกใช้วัสดุ ตกแต่ง

TEST LAB

TEST LAB

ทดสอบหาชั้นดินเพื่อวิเคราะห์โครงสร้างเข็ม

กระบวนการก่อสร้าง

construction

ขั้นตอนการก่อสร้าง

ห้องพักมี 6 room types

ขั้นตอนระหว่างการก่อสร้าง

สะดวกสบาย

ขั้นตอนหลังการก่อสร้าง

construction

ขั้นตอนการก่อสร้าง

 • ศึกษาหารูปแบบ
 • ศึกษารายละเอียดประกอบแบบ
 • จัดทำราคา
 • จัดทำแผนงานหลัก
 • เลือกและจัดหาคู่ค้าหรือผู้ผลิต
construction

ขั้นตอนระหว่างการก่อสร้าง

 • จัดการประชุมและประสานงาน
 • ตรวจสอบแบบ Shop Drawing
 • ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์
 • อ านวยการจัดทำตัวอย่าง
 • ควบคุมการก่อสร้าง
 • ตรวจสอบคุณภาพของการก่อสร้าง
 • ควบคุมระยะเวลาการก่อสร้าง งบประมาณ งานเพิ่ม งานลด
 • ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงวดงาน
 • ตรวจสอบความครบถ้วนของงาน

ขั้นตอนหลังการก่อสร้าง

 • รวบรวมและจัดเก็บเอกสารสำคัญของโครงการ
 • จัดทำแบบ AS-Built Drawing
 • จัดทำเอกสารคู่มือวัสดุอุปกรณ์
 • จัดตั้งทีมหลังการขายโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดระยะเวลารับประกันผลงาน