เกี่ยวกับเรา บริษัท เกื้อสกุล คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

บริษัท เกื้อสกุล คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

กว่า 10 ปี ของการทำงานในวงการก่อสร้าง ภายใต้ร่มเงาของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง กลุ่มวิศวกร ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบงานบริหารงานก่อสร้างตั้งแต่เริ่มต้น ไปจนจบงานให้ส าเร็จลุล่วง จนกระทั่งส่งมอบงานให้กับเจ้าของโครงการได้ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยงานทั้งหมดได้ด าเนินการแล้วเสร็จ และส่งมอบงานไม่น้อยกว่า 70 โครงการ

ถึงเวลาแล้วที่เราจะก้าวต่อไปในเส้นทางที่เราคุ้นเคยและ เชี่ยวชาญ ด้วยความมุ่งมั่นและคาดหวังอย่างแรงกล้าที่จะนำพาบริษัทฯ ให้ก้าวขึ้นมาในระดับแถวแนวหน้าของวงการก่อสร้างไทยและมุ่งสู่สากลให้จงได้.....

qr code

KUAKUL POONPUT

DIRECTOR & MANAGING DIRECTOR

qr code

บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดในเดือนมิถุนายน 2552 โดยใช้ชื่อคือ "บริษัท เกื้อสกุล คอนสตรัคชั่น จำกัด" และเมื่อเดือน มีนาคม 2560 บริษัท ได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็น "บริษัท เกื้อสกุล คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด " จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ธุรกิจของเราครบวงจรมากขึ้น ในด้านการบริการ ปัจจุบันบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจการให้บริการ งานก่อสร้างครบวงจร งานต่อเติม งานตกแต่ง งานปรับปรุง งานซ่อมบำรุง ให้คำปรึกษา ตรวจสอบแผนงาน ถอดแบบประมาณราคา ออกแบบเขียนแบบ อาคารพาณิชย์ บ้านพักอาศัย สำนักงาน

บริการของเรา

มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ครบวงจร ตั้งแต่การเป็นที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ บริการก่อสร้างรากฐาน จนกระทั่งดำเนินงานก่อสร้างอาคารให้เสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกแก่ลูกค้าในการควบคุมผลงานและงบประมาณ ดำเนินการในสายงานด้านการก่อสร้าง มาอย่างต่อเนื่อง สั่งสมประสบการณ์ในการแก้ปัญหา ได้ตรงความต้องการอย่างตรงจุดและชัดเจน ร่วมดำเนินการมาแล้วในหลายโครงการและจะไม่หยุดพัฒนาเพียงเท่านี้

Aranta Suvarnabhumi

CONSTRUCTION

งานรับเหมาก่อสร้าง ครบวงจร งานวิศวกรรมโครงสร้าง งานวิศวกรรมระบบ งานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมไฟฟ้า

Aranta Suvarnabhumi

RENOVATION

งานต่อเติม ตกแต่ง ปรับปรุงซ่อมบำรุง แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดด้วย ช่างเฉพาะทาง

Aranta Suvarnabhumi

CONSULTING

งานให้คำปรึกษา ตรวจสอบการดำเนินงาน ตามหลักวิชาชีพ มาตรฐานตามหลักงานวิศวกรรม

Aranta Suvarnabhumi

ESTIMATE

งานประมาณราคาโครงการ ถอดแบบก่อสร้าง ต่อเติม กำหนดวัสดุและราคา วางแผนการก่อสร้างให้อยู่ภายใต้งบประมาณ

Aranta Suvarnabhumi

DESIGN

งานออกแบบ เขียน คำนวณทิศทางลม ทิศทางของแสงแดด ใส่ใจทุกรายละเอียด เพื่อบ้านที่สวยงาม มีความมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัย ให้คำแนะนำในการเลือกใช้วัสดุ ตกแต่ง

Aranta Suvarnabhumi

TEST LAB

ทดสอบหาชั้นดินเพื่อวิเคราะห์โครงสร้างเข็ม

DESIGN

งานออกแบบ มีความช านาญในการออกแบบอาคาร บ้าน โรงงาน ประเภทต่าง ๆ นอกเหนือจากนี้ เรายังมีพันธมิตรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน ทำให้มีความพร้อมในการ ให้ค าปรีกษาส าหรับโครงการออกแบบทุกประเภท และ ทุกขนาด

CONSTRUCTION AND INTERIOR

งานรับเหมาก่อสร้าง และ ออกแบบภายใน พร้อมให้บริการด้านการบริหาร และ ควบคุมการก่อสร้างโดยทีมงานวิศวกร สถาปนิก และช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์ เพื่อ มุ่งเน้นงานก่อสร้างที่ดี มีคุณภาพ รวดเร็ว ปลอดภัย

TEAM’S EXPERIENCES

 • logo 0
 • logo 1
 • logo 2
 • logo 3
 • logo 4
 • logo 5
 • logo 6
 • logo 7
 • logo 8
 • logo 9
 • logo 10
 • logo 11
 • logo 12

ถ้าหากคุณกำลังมองหา

งานรับเหมาก่อสร้าง บ้านพักอาศัย สำนักงาน

งานรับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่ง บ้านพักอาศัย สำนักงาน

งานให้คำปรึกษา ออกแบบ ประมาณราคา