เกี่ยวกับเรา

History ประวัติความเป็นมา

บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดในเดือนมิถุนายน 2552 โดยใช้ชื่อคือ "บริษัท เกื้อสกุล คอนสตรัคชั่น จำกัด"  และเมื่อเดือน มีนาคม 2560 บริษัท ได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็น "บริษัท เกื้อสกุล คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด "  

จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ธุรกิจของเราครบวงจรมากขึ้น  ในด้านการบริการ ปัจจุบันบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจการให้บริการ – รับเหมาก่อสร้างเป็นธุรกิจหลัก โดยควบคุมการก่อสร้างให้งานเสร็จทันกำหนดระยะเวลา 

และควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้บริการเป็นวิศวกรที่ปรึกษา โดยทำหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างและดูแลสถานที่ก่อสร้าง โดยจะเป็นผู้วางแผนและจัดทำราคากลาง

และควบคุมการเสนอราคา และนำเสนอต่อลูกค้า

 

ลักษณะเริ่มต้นของธุรกิจ

 

ที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างเพื่อเป็นการให้บริการรับเหมาก่อสร้างที่ครบวงจร บริษัทฯ ยังให้บริการที่ปรึกษาโครงการด้วยเช่นกัน โดยงานที่ปรึกษาของบริษัทฯ จะครอบคลุมตั้งแต่ศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการในด้านการตลาด 

เทคนิค และการเงิน รวมทั้งวางแผนทางการตลาด กำหนดกลยุทธ์ และวางรูปแบบและแนวทาง (Concept) โดยรวมของโครงการ กำหนดกลยุทธ์เพื่อการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้สำหรับงานโครงการก่อสร้าง ออกแบบผังโครงการก่อสร้าง

 
 สายงานก่อสร้างเพื่ออยู่อาศัย 
 
บริษัทฯ รับเหมางานก่อสร้างเพื่อที่อยู่อาศัย เช่น บ้านเดี่ยว โครงการบ้านจัดสรร และคอนโดมิเนียม เป็นต้น
 

กลยุทธ์ทางการตลาด

การกำหนดมาตรฐานและคุณภาพของการก่อสร้าง  

บริษัทฯ เน้นนโยบายการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการตรวจเช็คงานและควบคุมในทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย การปฏิบัติงานของพนักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินการแล้วเสร็จทันตามกำหนด รวมทั้งไม่มีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

การกำหนดราคา

บริษัทฯ มีนโยบายการกำหนดราคาโดยอิงกับราคาตลาดและเป็นราคาที่แข่งขันได้ โดยพิจารณาราคาต้นทุนวัตถุดิบ ค่าจ้างแรงงาน ค่าโสหุ้ย บวกกำไรตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนดไว้ โดยมิได้มุ่งเน้นในการลดราคาเพื่อเพิ่มยอดขาย เนื่องจากจะมีผลกระทบต่อระดับกำไร แต่ได้มีการปรับปรุงประสิทธิผลของการจัดการต้นทุน เพื่อให้เกิดคุณภาพสูงสุดในระดับราคาที่แข่งขันได้

ชื่อเสียงของบริษัทฯ ในธุรกิจก่อสร้าง

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสร้างชื่อเสียงและประสบการณ์ในการรับงานจากการร่วมทุนในรูปกิจการร่วมค้าและการจ้างผู้รับเหมาช่วง โดยเน้นผลงานก่อสร้างที่ได้คุณภาพและแล้วเสร็จภายในระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนด

ผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ

ผู้บริหารของบริษัทฯ มีประสบการณ์และความชำนาญในการวางแผนธุรกิจและการใช้กลยุทธ์      ซึ่งจะสามารถช่วยเสริมความมั่นใจในคุณภาพของผลงานและความมั่นคงของบริษัทฯ ให้กับลูกค้า

การให้บริการที่ครบวงจร

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ครบวงจร ตั้งแต่การเป็นที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ บริการก่อสร้างรากฐาน จนกระทั่งดำเนินงานก่อสร้างอาคารให้เสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกแก่ลูกค้าในการควบคุมผลงานและงบประมาณ

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย

ปัจจุบันลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นบริษัทเอกชน และลูกค้าบ้าน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีนโยบายที่จะขยายกลุ่มลูกค้าให้ครอบคลุมถึงหน่วยงานภาครัฐในอนาคต

Slogan

  "... คุณภาพ และ ความภาคภูมิใจ คือผลงานของเรา..."

In our work we have pride, quality is what we provide.

 

Visitors: 4,325