ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletเตรียมพร้อมก่อนสร้างบ้าน
bulletรับปรึกษางานก่อสร้าง
bulletขอบเขตวิศวกรโยธา
bulletประมาณราคา(BOQ)
bulletรับสร้างบ้าน
bulletตกแต่งภายใน
bulletควบคุมงานก่อสร้าง
bulletตรวจสอบอาคาร
bulletจัดสวนสวยงาม
bulletการกำหนดพื้นที่ใช้สอย
bulletขั้นตอนพิธีวางศิลาฤกษ์
bulletวัสดุหลักในงานก่อสร้าง
bulletบ้านหลังน้ำท่วม
dot
เว็บไซด์แนะนำ
dot
สภาวิศวกร


เตรียมพร้อมก่อนสร้างบ้าน

1. ที่ดินปลูกสร้าง

 • ลูกค้าต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ที่ดินโดยสมบูรณ์ หากไม่ใช่จะต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของที่ดิน เพื่อให้ทางบริษัทฯ เข้าดำเนินการปลูกสร้างเป็นลายลักษณ์ อักษรก่อน
 • ที่ดินที่รับปลูกสร้างจะต้องอยู่เขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล หากสถานที่ปลูกสร้างอยู่นอกเหนือ เขตที่กล่าวนี้ บริษัทฯ จะรับพิจารณาปลูกสร้างเป็นราย ๆ ไปโดยเพิ่มค่าขนส่งตามความเป็นจริง

2. เอกสารต้องจัดเตรียม เพื่อประกอบคำขออนุญาตก่อสร้างบ้าน / อาคาร ดังนี้** เอกสารสำเนาทุกฉบับต้องมีลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง **

 • เอกสารคำขอจ้างก่อสร้างบ้าน 1 ชุด
 • สำเนาโฉนดที่ดินแปลงที่ปลูกสร้าง ขนาดเท่าต้นฉบับ จำนวน 5 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ ของเจ้าของที่ดินและผู้ขออนุญาตปลูกสร้าง จำนวน 5 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน และผู้ขออนุญาตปลูกสร้าง จำนวน 5 ชุด
 • สำเนาใบเสร็จเสียภาษีที่ดิน (ภาษีบำรุงท้องที่) ปีล่าสุด
 •  

3.การชำระเงินจองเพื่อปลูกสร้างบ้านพักอาศัย / อาคาร

4.งวดการชำระเงินค่าก่อสร้าง

บริษัทฯ แบ่งการชำระเงินงวด กรณีบ้านพักอาศัย/ อาคาร 1 ชั้น ดังนี้
5. รายละเอียดสถานที่ ปลูกสร้าง

6. บริการขออนุญาต เลขบ้าน มิเตอร์ประปา ไฟฟ้า
บริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตปลูกสร้าง ขอเลขที่บ้านให้กับลูกค้าโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมและค่าดำเนินการ ส่วนการขอติดตั้งมิเตอร์น้ำชั่วคราวและมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวที่จะใช้ใน ระหว่างก่อสร้างนั้น บริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการขอตามรายละเอียดดังนี้

 • ค่าใช้จ่ายในการขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว ของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัทฯจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้า แต่ใกรณีที่ต้องมีการปักเสา พาดสายเพิ่มเติมและค่าใช้จ่ายอื่น นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวตามปกติ ลูกค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินนั้น
 • ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าถาวร ลูกค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายรวมค่า ธรรมเนียมเองทั้งหมดตามราคามาตรฐานของการไฟฟ้าที่กำหนดไว้ ซึ่งบริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการให้ลูกค้าโดยไม่คิดค่าบริการ
 • ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาชั่วคราว ของการประปานครหลวง บริษัทฯ จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าธรรมเนียมขอติดตั้งประปาชั่วคราวสำหรับสถาน ที่ปลูกสร้างที่มีเมนประปาผ่านแนวที่ดินเท่านั้น ทั้งนี้ หากมีการขุดถนนเพื่อฝังท่อประปา หรือมีการขอขยายแนวเขตท่อประปากรณีไม่มีเมนประปาผ่านหน้าสถานที่ก่อสร้าง ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น

7. การทำฐานราก (เสาเข็ม)
เสาเข็มมาตรฐานที่ใช้สำหรับบ้านทั่วไป ใช้เข็มขนาด I - 0.22 x 0.22 เมตร ความยาวไม่เกิน 21.00 เมตร ขนาดและจำนวนเสาเข็มในแต่ละฐานรากตามรายการคำนวณของวิศวกรโครงสร้าง

*** หมายเหตุ :
1. การคิดราคาเสาเข็มตอก วิศวกรของบริษัทฯ คำนวณไว้ที่ความยาวไม่เกิน 21.00 เมตร หากจำเป็นต้องใช้เสาเข็มขนาด และความยาวอื่นๆ ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเอง
2. หากจำเป็นต้องใช้เสาเข็มตอกที่มีความยาวเกินกว่าเสาเข็มมาตรฐานของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากสภาพที่ดินที่ปลูกสร้างไม่เอื้ออำนวย ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเอง
3. หากจำเป็นต้องใช้เสาเข็มเจาะ ตามคำสั่งของสำนักงานเขตในพื้นที่ปลูกสร้าง หรือเพื่อใช้ในการแก้ปัญหางานก่อสร้างฐานราก เช่น ตำแหน่งการลงเข็มใกล้สิ่งปลูกสร้างอื่นมากเกินไป หรือสภาพที่ดินที่ปลูกสร้างไม่เอื้ออำนวยต่อการใช้เสาเข็มตอก หรือสถานที่ปลูกสร้างมีทางเข้าคับแคบ รถขนส่งเสาเข็มตอกไม่สามารถขนย้ายเสาเข็มเข้าไปบริเวณสถานที่ปลูกสร้างได้ เป็นต้น ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเอง

 • งวดที่ 1 ชำระ 10% ณ วันทำสัญญา ของราคาก่อสร้าง (ลูกค้าต้องทำสัญญาภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันจอง)
 • งวดที่ 2 ชำระ 10% เมื่อบริษัทฯ ได้ดำเนินงานวางผังเรียบร้อยแล้ว และพร้อมจะดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป
 • งวดที่ 3 ชำระ 35% เมื่อเสร็จงานฐานราก (ยกเว้นพื้น) โครงสร้าง และติดตั้งโครงหลังคา
 • งวดที่ 4 ชำระ 20% เมื่อเสร็จงานมุงหลังคา (ยกเว้นเชิงชาย-หลังคาตอนล่างซุ้มกันสาด) งานฉาบปูนเสร็จ 50%
 • งวดที่ 5 ชำระ 10% เมื่อเสร็จงานฉาบปูน งานเดินสายไฟฟ้า-ท่อประปาภายในบ้านแล้วเสร็จ
 • งวดที่ 6 ชำระ 10% เมื่อเสร็จงานปูกระเบื้องห้องน้ำ ฝ้าเพดาน 50% ติดตั้งบานหน้าต่างแล้วเสร็จ
 • งวดที่ 7 ชำระ 5% เมื่อสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว


บริษัทฯ แบ่งการชำระเงินงวด กรณีบ้านพักอาศัย/ อาคาร 2 ชั้น ดังนี้
 

 • งวดที่ 1 ชำระ 10% ณ วันทำสัญญา ของราคาก่อสร้าง (ลูกค้าต้องทำสัญญาภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันจอง)
 • งวดที่ 2 ชำระ 10% เมื่อบริษัทฯ ได้ดำเนินงานวางผังเรียบร้อยแล้ว และพร้อมจะดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป
 • งวดที่ 3 ชำระ 15% เมื่อเสร็จงานฐานราก (ยกเว้นพื้น) งานโครงสร้างคาน เสา ค.ส.ล. ชั้น 1 แล้วเสร็จ
 • งวดที่ 4 ชำระ 20% เมื่อเสร็จงานโครงสร้างคาน เสา ค.ส.ล. ชั้น 2 งานคานหลังคา งานพื้น ค.ส.ล. (ภายใน) ชั้น 1,2 และงานโครงหลังคาเหล็กรอบบนแล้วเสร็จ
 • งวดที่ 5 ชำระ 20% เมื่อเสร็จงานมุงหลังคา (ยกเว้นเชิงชาย-หลังคาตอนล่าง และซุ้มกันสาด) งานก่ออิฐ ติดตั้งวงกบไม้ทั้งหมด งานฉาบปูนเสร็จ 50%
 • งวดที่ 6 ชำระ 10% เมื่อเสร็จงานฉาบปูน งานเดินสายไฟฟ้า-ท่อประปาภายในบ้าน งานบันได ค.ส.ล. ภายใน แล้วเสร็จ งานโครงบันไดเหล็ก (ถ้ามี)
 • งวดที่ 7 ชำระ 10% เมื่อเสร็จงานปูกระเบื้องห้องน้ำ ฝ้าเพดาน 50% ติดตั้งบานหน้าต่าง งานบันไดไม้แล้วเสร็จ
 • งวดที่ 8 ชำระ 5% เมื่อสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว


บริษัทฯ แบ่งการชำระเงินงวด กรณีบ้านพักอาศัย 3 ชั้น/ อาคาร ดังนี้

 

 • งวดที่ 1 ชำระ 10% ณ วันทำสัญญา ของราคาก่อสร้าง (ลูกค้าต้องทำสัญญาภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันจอง)
 • งวดที่ 2 ชำระ 10% เมื่อบริษัทฯ ได้ดำเนินงานวางผังเรียบร้อยแล้ว และพร้อมจะดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป
 • งวดที่ 3 ชำระ 15% เมื่อเสร็จงานฐานราก (ยกเว้นพื้น) งานโครงสร้างคาน เสา ค.ส.ล. ชั้น 1 แล้วเสร็จ
 • งวดที่ 4 ชำระ 20% เมื่อเสร็จงานโครงสร้างคาน เสา ค.ส.ล.ชั้น 2 และ 3 งานคานหลังคา และงานโครงหลังคาเหล็กรอบบนแล้วเสร็จ
 • งวดที่ 5 ชำระ 20% เมื่อเสร็จงานมุงหลังคา (ยกเว้นเชิงชาย-หลังคาตอนล่าง และซุ้มกันสาด) งานก่ออิฐ ติดตั้งวงกบไม้ทั้งหมด งานฉาบปูนเสร็จ 50%
 • งวดที่ 6 ชำระ 10% เมื่อเสร็จงานฉาบปูน งานเดินสายไฟฟ้า-ท่อประปาภายในบ้าน งานบันได ค.ส.ล.ภายใน แล้วเสร็จ งานโครงบันไดเหล็ก ( ถ้ามี )
 • งวดที่ 7 ชำระ 10% เมื่อเสร็จงานปูกระเบื้องห้องน้ำ ฝ้าเพดาน 50% ติดตั้งบานหน้าต่าง งานบันไดไม้แล้วเสร็จ
 • งวดที่ 8 ชำระ 5% เมื่อสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว


* หมายเหตุ : หากลูกค้าไม่ดำเนินการทำสัญญาภายใน 60 วันนับจากวันจอง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินจองให้กับลูกค้า ไม่ว่า กรณีใดๆทั้งสิ้น

 • สถานที่ปลูกสร้างจะต้องมีทางให้รถบรรทุก 6 ล้อเข้าถึงได้สะดวก หาก สถานที่ปลูกสร้างคับแคบต้องขนย้ายวัสดุ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
 • สถานที่ปลูกสร้างหากอยู่ในที่ส่วนบุคคล และต้องเสียค่าผ่านทาง ค่ามัดจำ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 • สถานที่ปลูกสร้างหากต้องถมดิน ถางหญ้า ตัดต้นไม้ รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม ลูกค้าต้องดำเนินการเคลียร์สถานที่ก่อสร้างให้พร้อม เพื่อดำเนินการก่อสร้างได้ทันที
 • สถานที่ปลูกสร้างต้องมีพื้นที่ให้บริษัทฯ กองวัสดุก่อสร้าง และปลูกที่พักคนงาน ขนาดตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (ไม่น้อยกว่า 50 ตาราง เมตร)
 • สถานที่ปลูกสร้างจะต้องมีสายเมนไฟฟ้าแรงต่ำ และท่อเมนประปาผ่าน
 • สถานที่ปลูกสร้างบ้าน หากสภาพที่ดินมีความจำเป็นต้องใช้เข็มฐานราก นอกเหนือเข็มตอกขนาดมารตฐานที่บริษัทฯ กำหนดไว้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

 • บ้านพักอาศัย / อาคาร ราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท เงินจอง 50,000 บาท
 • บ้านพักอาศัย / อาคาร ราคาตั้งแต่ 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท เงินจอง 100,000 บาท
 • บ้านพักอาศัย / อาคาร ราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป เงินจอง 1 % ของราคาบ้าน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.